Zobacz także

Zasady przyznawania dotacji

Na jakie działania można otrzymać dotację


Przekazujemy dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Szczególnie zależy nam na wspieraniu przedsięwzięć dotyczących następujących zagadnień:

 • Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego.
 • Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji, dotyczących np. ich dzielnicy, gminy, lub miasta.
 • Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania reguł dobrego rządzenia.
 • Tolerancja – przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich.

Kto może otrzymać dotację


Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Inne podmioty oraz grupy nieformalne mogą otrzymać dotację jedynie w wyjątkowych przypadkach (gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla realizacji celów programu, a nie są podejmowane przez fundacje lub stowarzyszenia).

Oczekujemy, że aplikujący o dotacje:

 • przedstawiają projekty dotyczące przedsięwzięć, które mieszczą się w jednym z głównych nurtów ich działania;
 • działają zgodnie ze swoim statutem, z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem interesu publicznego, nie sprzyjają interesom partyjnym, konfesyjnym lub korporacyjnym.

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji


Nie określamy ściśle ani okresu realizacji projektów, ani wysokości dotacji, ani kosztów, jakie można pokryć z dotacji. Zależą one bowiem od charakteru i długości planowanych działań.

Dotację można otrzymać na realizację zarówno krótszych (kilkumiesięcznych), jak i dłuższych (max 2-letnich) przedsięwzięć.

Przewidujemy dotacje o zróżnicowanej wysokości od 20 do 200 tys. zł.

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty realizacji projektu (nie mamy listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne dla zrealizowania zaplanowanych działań.

Dotacje przekazywane są z góry, po podpisaniu umowy. W przypadku większych dotacji, przeznaczonych na dłuższe przedsięwzięcia, środki moga być przekazywane ratami w terminach określonych w umowie.

Fundacje i stowarzyszenia, które otrzymały dotację na realizację projektu i zamierzają specjalizować się w tematyce będącej przedmiotem tego projektu, mogą ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój i wzmocnienie organizacji. Zasadność ubiegania się o dodatkowe środki, ich wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania są przedmiotem indywidualnych ustaleń z grantobiorcami.

Jaki jest proces przyznawania dotacji


Dotacje przyznawane są w ramach dwuetapowej procedury.

I etap

Organizacje składają listy intencyjne. Można złożyć tylko jeden list. Zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów, ocenia listy i wybiera organizacje, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku.

Przy ocenie listów brane jest pod uwagę:

 • czy przedstawiona koncepcja planowanych działań jest zgodna z celami i zakresem tematycznym programu;
 • czy koncepcja planowanych działań jest uzasadniona, spójna i logiczna;
 • czy podejmowany problem i proponowane metody wyróżniają się spośród innych podobnych działań.

II etap

Drugi etap w dużej mierze opiera się na bezpośrednich kontaktach z organizacjami, które po złożeniu wniosku zapraszane są na spotkania (indywidualne lub grupowe). Po spotkaniach organizacje mogą być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach lub w budżetach. Następnie wnioski oceniane są przez zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów. Do oceny wniosków mogą być też zapraszani przedstawiciele społeczności lub instytucji, do których są adresowane przedstawione we wniosku działania oraz pozostali wnioskodawcy.

Przy ocenie wniosków brane jest pod uwagę:

 • czy potrzeba realizacji projektu jest dobrze uzasadniona;
 • czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów;
 • czy organizacja ma odpowiednie zasoby, by kompetentnie zrealizować projekt, i czy osoby realizujące projekt mają odpowiednie kwalifikacje;
 • czy projekt mieści się w jednym z głównych nurtów działania organizacji i czy organizacja dba o przestrzegania standardów i przejrzystości własnych działań.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji Batorego. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.

Terminy


Listy intencyjne można składać dwa razy w roku: od 1 do 15 marca 2012 oraz od 1 do 15 września 2012. Decyzje o zaproszeniu organizacji do złożenia wniosku podejmowane są w ciągu ok. 2 tygodni, a decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są w ciągu ok. 3 miesięcy.

wiosenna edycja

jesienna edycja

Składanie listów intencyjnych

od 1 do 15 marca

od  1 do 15 września

Powiadomienie o zaproszeniu do złożenia wniosku

do 31 marca

do 1 października

Składanie wniosków

do 15 kwietnia

do 15 października

Spotkania z organizacjami, które złożyły wnioski

maj

listopad

Powiadomienie o przyznaniu dotacji

do 30 czerwca

do 31 grudnia


 

Przygotowanie i składanie listów intencyjnych


Przed przesłaniem listu intencyjnego prosimy o zaktualizowanie danych swojej organizacji w bazie
bazy.ngo.pl

List intencyjny, nie dłuższy niż 2 strony, należy przygotować na formularzu listu intencyjnego. W formularzu nie można zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, ani dodawać loga organizacji, nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników.

List intencyjny należy przesłać jako załącznik (w formacie .doc) korzystając z internetowej karty zgłoszeniowej (liczy się data wysłania wiadomości). Otrzymanie listu zostanie automatycznie potwierdzone na adres e-mailowy podany na karcie zgłoszeniowej.

Przygotowanie i składanie wniosków


Wniosek, nie dłuższy niż 6 stron, należy przygotować na
formularzu wniosku. W formularzu wniosku nie należy zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, nie należy dodawać loga organizacji, nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników. Po przygotowaniu listu można skasować pytania pomocnicze (zaznaczone na niebiesko). Budżet należy przygotować na formularzu budżetu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Aktualny wypis z rejestru (czyli wypis zawierający aktualne dane organizacji)
 2. Statut
 3. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) oraz listę przychodów (źródło i kwota)

Prosimy nie oprawiać i nie bindować wniosku oraz załączonych dokumentów, prosimy też nie umieszczać każdej strony w osobnej koszulce.

Wniosek i budżet, podpisany przez upoważnione osoby, oraz wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zwykłą pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10 a
00-215 Warszawa

Wniosek i budżet (bez dodatkowych dokumentów i załączników) prosimy przesłać także pocztą elektroniczną na adres demokracja@batory.org.pl (liczy się data wysłania wiadomości). W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji przesyłającej wniosek.

Formularz listu intencyjnego i Karta zgłoszeniowa

Formularz wniosku i Formularz budżetuCopyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry