Zobacz także

Monitoring finansowania samorządowej kampanii wyborczej

Celem projektu, który prowadziliśmy od czerwca 2006, było poddanie społecznej kontroli źródeł finansowania oraz sposobu wydatkowania środków przez komitety wyborcze wystawiające kandydatów w wyborach samorządowych. W ramach monitoringu prowadzona była obserwacja źródeł pochodzenia środków przeznaczanych na kampanię wyborczą kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, szczególnie pod kątem ewentualnego wykorzystywania na ten cel środków publicznych, a także analiza darowizn oraz wydatków na kampanię medialną, materiały propagandowe i festyny wyborcze.

W projekcie uczestniczyło 12 lokalnych, niezaangażowanych politycznie organizacji pozarządowych i studenckich kół naukowych. Zadaniem zespołów monitorujących, obok obserwacji przebiegu kampanii wyborczych, było samodzielne przygotowanie i publiczne przedstawienie wyników monitoringu w swoich miejscowościach, uwzględniających analizę zawartości sprawozdań finansowych składanych po wyborach przez komitety wyborcze. Program Przeciw Korupcji zapewnił uczestnikom projektu bezpłatne szkolenie przygotowujące organizacje do prowadzenia akcji monitoringu lokalnej kampanii samorządowej, opracowania raportu podsumowującego wyniki obserwacji i przedstawienia go opinii publicznej.

Wstępne raporty z monitoringu zostały zaprezentowane w listopadzie i grudniu 2006 w miejscowościach, w których prowadzone były obserwacje, natomiast końcowe raporty zaprezentowano w czerwcu i lipcu 2007.

21 czerwca 2007 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się seminarium podsumowujące projekt z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, Państwowej Komisji Wyborczej i innych instytucji państwowych. W pierwszej części seminarium zespoły monitorujące z Warszawy, Krakowa, Dębicy, Nowego Targu, Łomianek, Oświęcimia, Stanisławowa i Szklarskiej Poręby podsumowały efekty prowadzonych przez siebie obserwacji i przedstawiły najważniejsze wnioski z raportów końcowych. Spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji wyborów podzielili się także organizatorzy prowadzonej przez Fundację Batorego ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór zachęcającej mieszkańców do głosowania w wyborach lokalnych. W drugiej części uczestnicy seminarium przygotowywali wnioski i rekomendacje, które w kolejnych wyborach pomóc mogą w eliminacji nieprawidłowości zaobserwowanych w trakcie monitoringu. Opublikowane na ich podstawie Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej stały się elementem naszych działań na rzecz zmiany regulacji w zakresie finansowania kampanii wyborczych

Rekomendacje zmian przepisów dotyczących samorządowej kampanii wyborczej [PDF 76 KB]
Raporty wstępne
Raporty końcowe

Patron medialny projektu: portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Szczegółowe informacje o projekcie: samorzad2006.monitoringwyborow.pl
Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry