Zakończone programy operacyjne

Odpowiedzialne Państwo działania na rzecz zwiększenia przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym oraz promocja idei otwartych, odpowiedzialnych rządów.

Otwarta Europa działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów pomiędzy Polakami a sąsiadami, inicjowanie debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej, prezentowanie głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, popularyzacja wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa

Klub PL_RU - platforma wymiany myśli między przedstawicielami młodego pokolenia polskich i rosyjskich ekspertów, publicystów i działaczy, dyskusje na rzecz poznania i zrozumienia polskiego i rosyjskiego sposobu patrzenia na istotne kwestie dotyczące polityki wewnętrznej i międzynarodowej, a także przezwyciężaniu podziałów, uprzedzeń i stereotypów

Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywateskich etc.)

Przyjazna granica – działania na rzecz zniesienia wiz z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego i z Rosją oraz zmniejszenia uciążliwości w przekraczaniu zewnętrznych granic Unii

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji  wsparcie i organizacja społecznych misji obserwacyjnych wyborów w państwach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Analiza praktyki konsultacji społecznych
– badanie rządowych projektów aktów prawnych pod kątem jakości oceny skutków regulacji (OSR) i prawidłowości prowadzenia konsultacji publicznych

Samorządowe unie personalne – badanie skali ryzyka zagrożeniem konfliktu interesów w samorządach w oparciu o analizę oświadczeń majątkowych i lokalne studia przypadków

Antykorupcja w praktyce – upowszechnianie zasad poprawnego wprowadzania mechanizmów ograniczających zagrożenia korupcyjne w instytucjach publicznych

Monitoring wdrażania Konwencji ONZ przeciwko korupcji

Monitoring otwartości rządu  – monitoring działań władz ustawodawczych i wykonawczych pod kątem dostępu do informacji publicznych, otwartości danych i przeciwdziałania korupcji (we współpracy z Koalicją na Rzecz Otwartych Rządów)

Społeczny monitoring konfliktu interesów – działania na rzecz zmniejszenia ryzyka konfliktu interesów w administracji publicznej

Monitoring kandydatów na stanowiska publiczne monitorowanie procesu wyłaniania kandydatów na ważne stanowiska państwowe i społeczna ocena ich kwalifikacji do pełnienia tych funkcji (Trybunał Konstytucyjny, Rada Polityki Pieniężnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, kolegium i prezes Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Praw Obywateskich etc.)


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry