Transparency International - Indeks Percepcji Korupcji

2017-01-25

Transparency International publikuje wyniki nowej edycji Indeksu Percepcji Korupcji. Podobnie jak w zeszłym roku, Polska uzyskała 62 punkty. Dało jej to 29 miejsce na 176 ocenionych państw. Wyniki rankingu komentuje Grzegorz Makowski z programu Odpowiedzialne Państwo.

Transparency International publikuje wyniki nowej edycji Indeksu Percepcji Korupcji. Spośród 176 ocenionych państw, 69 uzyskało wynik poniżej 50 pkt. na skali od 0 (państwo postrzegane jako skorumpowane), do 100 (państwo postrzegane jako wolne od korupcji).Polska uzyskała 62 pkt. (identycznie jak w zeszłorocznej edycji), co dało jej 29 miejsce w rankingu.

Polska od kilku lat sukcesywnie polepsza swój wynik. Poprawa dotyczy jednak nie tyle liczby uzyskanych punktów (w 2012 r. otrzymała 58 pkt.), ile miejsca w rankingu. Na tle innych państw (zwłaszcza Europy Środkowowschodniej) jesteśmy oceniani coraz lepiej. Wynika to głównie z tego, że w ostatnich latach w wielu krajach naszego regionu wybuchały głośne skandale korupcyjne (np. w Słowenii, czy w Chorwacji) lub zachodziły zmiany istotnie pogarszające jakość rządzenia (np. na Węgrzech).

Wyniki tegorocznej edycji Indeksu Percepcji Korupcji komentuje Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo:

„Polska z pewnością mogłaby być postrzegana jako państwo lepiej radzące sobie z korupcją, gdyby miała w tym zakresie klarowną politykę. Tymczasem, realizacja rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019 kuleje, na co w zeszłym roku zwracała Najwyższa Izba Kontroli. Przestępczość korupcyjna nie jest zwalczana efektywnie. Istotnych reform wymaga m.in. system kontroli i publikowania oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne. Mimo wieloletnich już wysiłków organizacji pozarządowych i Rzecznika Praw Obywatelskich sygnaliści (tj. osoby zgłaszające korupcję w sowich miejscach pracy wciąż nie są chronieni).

Niestety, w ostatnim czasie zachodzą również zmiany, które z pewnością nie tylko nie polepsza naszej oceny, ale negatywnie odbiją się na kolejnych pomiarach. Wspomnijmy tylko, m.in. upolitycznienie prokuratury, obniżenie wymogów wobec osób sprawujących kierownicze stanowiska w służbie cywilnej, karuzela stanowisk w spółkach skarbu państwa, naruszenia podstawowych zasad praworządności, czego przejawem jest przede wszystkim kryzys Trybunału Konstytucyjnego i zapowiadane zmiany mogące negatywnie wpłynąć na niezależność sądownictwa, czy na dostęp do informacji publicznej.

Korupcja nadal pozostaje istotnym problemem nie tylko Polski, ale i całego świata. W komunikacie TI-S zwraca między innymi uwagę, że populizm i skłonności autorytarne rządów nie służą walce z korupcją. Państwa takie jak Węgry czy Turcja w ostatnich latach znacznie pogorszyły swoje wyniki.”

Pełna informacja o wynikach Indeksu Percepcji Korupcji za rok 2016.

Fundacja im. Stefana Batorego jest partnerem Transparency International w Polsce.


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry