Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji).

2013-06-13

Opinia na temat decyzji o wycofaniu z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy dotyczących konsultacji rządowych projektów aktów normatywnych oraz o oceny skutków regulacji.

Od stycznia 2013 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości pracowano nad projektem założeń projektu ustawy dotyczącym konsultacji rządowych projektów aktów normatywnych oraz o oceny skutków regulacji. Prace prowadzono w otwartej formule. Informację o projekcie i zaproszenie do współpracy zamieszczono na stronach internetowych ministerstwa. W przygotowaniu projektu brali udział eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych. W kilku spotkaniach roboczych uczestniczyli również członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego.

Celem projektowanej ustawy miało być stworzenie warunków efektywniejszego tworzenia prawa na etapie rządowym, poprzez usprawnienie procedur dotyczących konsultacji publicznych i lepsze wykorzystanie ich rezultatów oraz podniesienie jakości dokumentów zwanych Ocena Skutków Regulacji (OSR). Projekt przewidywał między innymi: doprecyzowanie zasad i terminów prowadzenia konsultacji publicznych (np. przyjęcie jednego 30-dniowego terminu dla prowadzenia konsultacji aktów prawnych); równoległe prowadzenie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych; obowiązek przygotowywania zarówno OSR ex ante jak i ex post; wprowadzenie elektronicznej metryki projektu, a także powołanie Rady Lepszych Regulacji. O wprowadzenie w życie większości tych propozycji od lat zabiegają organizacje pozarządowe, którym zależy na aktywnym uczestnictwie w procesie tworzenia prawa.
Projekt miał kilka kontrowersyjnych rozwiązań i wymagał dalszych prac. Była to jednak pierwsza inicjatywa rządowa zmierzająca do ustawowego uregulowania procesu tworzenia prawa oraz konsultacji publicznych. Przypomnijmy, że aktualnie publiczne konsultowanie projektów aktów prawnych nie jest obligatoryjne. Przepisy dotyczące udziału obywateli w procesie legislacyjnym są rozproszone w wielu aktach prawnych (najważniejszy z nich to Regulamin pracy Rady Ministrów). Wytyczne dotyczące organizacji konsultacji publicznych zawarte są także w wielu dokumentach programowych, na przykład w Programie Lepsze Regulacje 2015, czy w przygotowanych już w 2009 roku instrukcjach Ministerstwa Gospodarki.
Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości rodziła nadzieję, że uda się przynajmniej do pewnego stopnia uporządkować proces stanowienia prawa i otworzyć go na udział obywateli. Niestety decyzją nowego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 17 maja wycofano omawiany projekt z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. To zły sygnał dla wszystkich aktywnych obywateli chcących mieć wpływ na podejmowanie najważniejszych dla nich decyzji.
Dokumenty dotyczące prac nad projektem: więcej


Copyright © Fundacja Batorego
Drukuj stronę
Do góry